ملاقات مستشار سیاسی سفارت با سفیر کرواسی مقیم انقره

آقاي محمد مصدق فقيري مستشار سياسي سفارت بتاریخ 3 جون 2020  با آقاي رووي ويتانويچ سفير كرواسي مقيم انقره،  در مقر سفارت ملاقات نمود.

در ملاقات روي ایجاد فرصت های اقتصادي میان دوکشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت و ترجیح داده شد که در آغاز تبادل تیم های تخنیکی از هر دوکشور صورت گیرد. سفیرکرواسی در رابطه به كانديداتوري نماينده آنکشورجهت عضويت در محكمه بين المللي عدالت براي سال هاي ٢٠٢١-٢٠٣٠  خواستار حمايت جمهوري اسلامي افغانستان گردید، در مقابل آقای فقیری اطمینان داد که موضوع جهت تصمیم مقامات ج.ا.ا. به وزارت خارجه کشور منعکس میگردد.