اطلاعیه:

قابل توجه متقاضیان محترم پاسپورت؛

بمنظور تسهیل امور،  از تمام متقاضیان محترم پاسپورت، تقاضا میگردد تا جهت اخذ پاسپورت جدید قبل از مراجعه شان به بخش قونسلی سفارت، باشماره 05531708208   در تماس شده تا وقت مصاحبه‌ای شان تنظیم گردد.

لطفاً بدون تعیین زمان مصاحبه برای تجدید پاسپورت، به بخش قونسلی سفارت مراجعه ننمایید.